آخرین اخبار مدارس


17 بهمندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

16 بهمندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

16 بهمندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

29 آذردبیرستان دوره دوم دخترانه سما

22 آذردبیرستان دوره دوم دخترانه سما

22 آذردبیرستان دوره دوم دخترانه سما

09 آذردبیرستان دوره دوم دخترانه سما

27 آباندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

27 آباندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

داستان و راستان

شهید مرتضی مطهری

اخلاق

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نامیرا

صادق کرمیار

امام حسین و عاشورا

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فاطمه ابراهیمی

مسابقه: مسابقات قران منطقه ای

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فرانک افشار

مسابقه: مسابقات قران منطقه ای رشته انشا نماز

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

سوگند آقا محمدی

مسابقه: ورزشی

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نرجس ذوالفقاری

مسابقه: مسابقات قران منطقه ای

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

زینب لعل بار

مسابقه: مسابقات قران منطقه ای

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فاطمه احمدیان

مسابقه: مسابقات قران منطقه ای

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

شقایق رحیمی

مسابقه: مسابقات قران منطقه ای

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

مصطفي ارجمند

1381/02/08

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

حميدرضا قرباني

1381/02/03

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

علي محمدي

1380/02/05

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

محمد سروش

1381/02/06

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

زهرا محمدي

1381/02/06

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

ايزدمهر علي كرمي

1379/02/03