آخرین اخبار مدارس


29 آذردبیرستان دوره دوم دخترانه سما

22 آذردبیرستان دوره دوم دخترانه سما

22 آذردبیرستان دوره دوم دخترانه سما

09 آذردبیرستان دوره دوم دخترانه سما

27 آباندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

27 آباندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

05 مهردبیرستان دوره دوم دخترانه سما

11 اسفنددبیرستان دوره دوم دخترانه سما

02 اسفنددبیرستان دوره دوم دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نامیرا

صادق کرمیار

امام حسین و عاشورا

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

داستان و راستان

شهید مرتضی مطهری

اخلاق

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فاطمه احمديان

1380/10/24

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

فراز فيروزي

1380/10/29