آخرین اخبار مدارس


11 اسفنددبیرستان دوره دوم دخترانه سما

02 اسفنددبیرستان دوره دوم دخترانه سما

24 بهمندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

20 بهمندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

10 بهمندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

22 دیدبیرستان دوره دوم دخترانه سما

06 آذردبیرستان دوره دوم دخترانه سما

26 آباندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

زهرا سادات عمرانی زاده

مسابقه: قبولی در کنکور سراسری مهندسی عمران

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

زهرا عالمی

مسابقه: مسابقات قرآن

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

قبولی کنکور سراسری

مسابقه: کنکور سراسری

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

سارا عرب

مسابقه: قبولی در کنکور سراسری رشته پزشکی دانشگاه سمنان

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مهدیس صفری

مسابقه: قبولی کنکور سراسری

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

حدیث عرب

مسابقه: قبولی در کنکور سراسری رشته مهندسی مکانیک

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مرضیه عبدالحمدی

مسابقه: قبولی در کنکور سراسری رشته ریاضی محض دانشگاه امیرک

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

آرينا انصاري

1378/06/23

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

جواد براتي

1379/06/31

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

علي براتعلي

1380/06/28

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

داريوش فرهمندي

1378/06/30

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

داريوش فرهمندي

1378/06/30