آخرین اخبار مدارس


10 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم دخترانه سما

17 بهمندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

16 بهمندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

16 بهمندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

29 آذردبیرستان دوره دوم دخترانه سما

22 آذردبیرستان دوره دوم دخترانه سما

22 آذردبیرستان دوره دوم دخترانه سما

09 آذردبیرستان دوره دوم دخترانه سما

27 آباندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

داستان و راستان

شهید مرتضی مطهری

اخلاق

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نامیرا

صادق کرمیار

امام حسین و عاشورا

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فاطمه احمديان

1380/10/24

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

زهرا ميرزابيگي

1381/10/23

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

فراز فيروزي

1380/10/29