آخرین اخبار مدارس


10 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم دخترانه سما

17 بهمندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

16 بهمندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

16 بهمندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

29 آذردبیرستان دوره دوم دخترانه سما

22 آذردبیرستان دوره دوم دخترانه سما

22 آذردبیرستان دوره دوم دخترانه سما

09 آذردبیرستان دوره دوم دخترانه سما

27 آباندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نامیرا

صادق کرمیار

امام حسین و عاشورا

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

داستان و راستان

شهید مرتضی مطهری

اخلاق

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فاطمه ابراهیمی

مسابقه: مسابقات قران منطقه ای

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

سوگند آقا محمدی

مسابقه: ورزشی

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

زینب لعل بار

مسابقه: مسابقات قران منطقه ای

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فاطمه احمدیان

مسابقه: مسابقات قران منطقه ای

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

شقایق رحیمی

مسابقه: مسابقات قران منطقه ای

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نرجس ذوالفقاری

مسابقه: مسابقات قران منطقه ای

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فرانک افشار

مسابقه: مسابقات قران منطقه ای رشته انشا نماز

رتبه: دوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

متين ميرزابيگي

1379/06/23

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

جواد براتي

1379/06/31

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

اميد اميري

1381/06/23

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فرانك افشار

1380/06/31

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

سينا حسيني

1380/06/31

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

عليرضا طوسي

1381/06/27